Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις

Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και ελέγχεται από την Algean Property. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο επιβεβαιώνετε ότι συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις («Όροι») που ορίζονται παρακάτω. Για λόγους σαφήνειας, στους παρόντες Όρους, οι αναφορές σε «εμείς», «εμείς», «μας» και «εαυτοί μας» είναι αναφορές στην Algean Property και σε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές ή εταιρείες του ομίλου της. Οι Όροι υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η συμβουλή μας είναι να επισκέπτεστε περιοδικά αυτήν την ιστοσελίδα για να βεβαιωθείτε ότι είστε ενημερωμένοι για τυχόν αλλαγές που έχουν γίνει.

 

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με το άρθρο 4 του π.δ. 131/2003, η Algean Property σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Έδρα:  Κορίνθου 11, Μεταμόρφωση, Αθήνα, Ελλάδα

T.K.: 14 451

ΑΦΜ: 800531010

ΓΕΜΗ: 127795603000

Τηλέφωνο: +30 210 6833 304

Εmail: welcome@algeanproperty.com

 

1. Αποποίηση ευθύνης

Παρόλο που η Algean Property φροντίζει για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ακριβείς και πλήρεις, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβειά τους και οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες μπορεί να είναι ελλιπείς ή συνοπτικές. Επομένως, εφόσον το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, καμία ευθύνη ή ευθύνη δεν μπορεί να φέρει η Algean Property για τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις, ούτε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά (είτε άμεση ή έμμεση) που προκύπτει από οποιαδήποτε χρήση, εξάρτηση ή αναφορά σε αυτόν τον ιστότοπο και στο περιεχόμενό του (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό κειμένων, γραφικών, διαφημίσεων, ποσών, συνδέσμων ή άλλων άρθρων). Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε ή να ενημερώσουμε τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Ο ιστότοπος παρέχεται σε εσάς «ως έχει» και οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Algean Property δεν παρέχει συμβουλευτικές, συμβουλευτικές, οικονομικές ή άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες μέσω του ιστότοπου. Τίποτα που περιέχεται στον ιστότοπο δεν αποτελεί σύσταση για την αγορά ή πώληση οποιουδήποτε ακινήτου ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής συμβουλής και δεν μπορεί να γίνει επίκληση σε σχέση με οποιαδήποτε επένδυση. Η ιδιοκτησία της Algean ούτε παρέχει ούτε παρέχει καμία δήλωση, εγγύηση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ότι αυτός ο ιστότοπος θα είναι απαλλαγμένος από διαφθορά, επιθέσεις, ιούς, παρεμβολές, hacking ή άλλες εισβολές ασφαλείας.

2. Αποζημίωση

Θα αποζημιώσετε και θα διατηρήσετε την Algean Property αποζημιωμένη για όλες τις απώλειες, αξιώσεις δαπανών, απαιτήσεις ή έξοδα (είτε άμεσες είτε έμμεσες) που προκύπτουν από ή σε σχέση με (i) οποιαδήποτε αξίωση ότι η λειτουργία, η κατοχή ή η χρήση του ιστότοπου ή οποιοδήποτε μέρος του έρχεται σε αντίθεση με αυτούς τους Όρους ή οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορίες που μας υποβάλλετε με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου. ή (ii) οποιαδήποτε άλλη χρήση ή κακή χρήση του ιστότοπου από εσάς.

3. Πνευματική Ιδιοκτησία

Γνωρίζετε ότι όλοι οι τίτλοι και τα πνευματικά δικαιώματα σε και στο περιεχόμενο που παρέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν ή αδειοδοτούνται από την Algean Property. Ως εκ τούτου, μπορεί να προστατεύεται από τους ισχύοντες νόμους και συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλους νόμους και συνθήκες και ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς χρήσης βάσει αυτών των νόμων ή συνθηκών.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο μόνο για δικές σας πληροφορίες ή εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς και μπορείτε να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε προσωρινά αντίγραφα του περιεχομένου μόνο για εσωτερική επαγγελματική χρήση. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάδοση, αντιγραφή ή χρήση του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς (πλην της εσωτερικής επαγγελματικής χρήσης) απαγορεύεται εκτός εάν έχει ληφθεί η ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Algean Property.

Το Algean Property και το σχεδιαστικό του λογότυπο, καθώς και ορισμένα άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα Algean, είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Algean Property. Επίσης, εμπορικά σήματα τρίτων, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα ενδέχεται να περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Δεν σας παραχωρείται κανένα δικαίωμα ή άδεια σχετικά με τα εμπορικά σήματα Algean Property ή τα εμπορικά σήματα οποιουδήποτε τέτοιου τρίτου μέρους.

4. Διακοπές και Παραλείψεις σε αυτήν την Υπηρεσία

Αν και λαμβάνεται εύλογη μέριμνα για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου αυτού του ιστότοπου και τη συνέχειά του, σφάλματα ή παραλείψεις ή διακοπή της κυκλοφορίας ή καθυστερήσεις ενδέχεται να συμβούν ανά πάσα στιγμή, καθώς το Διαδίκτυο δεν είναι πάντα ένα σταθερό μέσο. Η Algean Property δεν αναλαμβάνει καμία διαρκή υποχρέωση ή υποχρέωση για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου.

5. Ακυρότητα

Εάν οποιοδήποτε μέρος των όρων και προϋποθέσεων μας δεν ισχύει (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διάταξης στην οποία αποκλείουμε την ευθύνη μας απέναντί σας), η εφαρμογή οποιουδήποτε άλλου μέρους αυτών των όρων δεν θα επηρεαστεί.

6. Σύνδεσμοι

Σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιέχονται σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων. Καμία ευθύνη ή ευθύνη δεν μπορεί να φέρει η Algean Property για το περιεχόμενο τέτοιων ιστότοπων τρίτων ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από οποιαδήποτε χρήση, εξάρτηση ή αναφορά σε τέτοιους ιστότοπους τρίτων. Η παρουσία συνδέσμου προς τρίτο μέρος δεν συνεπάγεται καμία συσχέτιση μεταξύ της Algean Property και του ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου.

7. Πρόσβαση

Η ιδιοκτησία της Algean διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ορισμένες περιοχές αυτού του ιστότοπου μόνο για εγκεκριμένους εγγεγραμμένους χρήστες. Μπορεί να ζητηθούν προσωπικές πληροφορίες όπως όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης, όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, έγκυρη διεύθυνση email και άλλες σχετικές προσωπικές πληροφορίες για την απόκτηση πρόσβασης σε αυτές τις περιοχές. Συμφωνείτε να μας παρέχετε αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις προσωπικές πληροφορίες καθώς και να τις ενημερώνετε όπως απαιτείται για να διασφαλίσετε την ακρίβειά τους. Όλες αυτές οι Προσωπικές Πληροφορίες θα αντιμετωπίζονται από εμάς σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας.

Επιπλέον, είστε υποχρεωμένοι να μας ειδοποιήσετε για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ονόματος χρήστη, του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας. Καμία ευθύνη δεν θα φέρει η Algean Property για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας και συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Algean Property για τυχόν μη επιλέξιμες, μη εξουσιοδοτημένες ή παράνομες χρήσεις του λογαριασμού σας.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι όροι και οι προϋποθέσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου διέπονται από το αγγλικό δίκαιο. Οποιεσδήποτε διαφωνίες ή διαφωνίες που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων.

9. Απόψεις και παράπονα

Όσον αφορά τις απόψεις ή τα παράπονά σας σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο ή τις δραστηριότητες της Algean Property γενικά, επικοινωνήστε μαζί μας στο welcome@algeanproperty.com

10. Προστασία Δεδομένων και χειρισμός Προσωπικών Δεδομένων

Η Algean Property λαμβάνει εξαιρετικά σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό, ακολουθούνται αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας κατά την αποθήκευση και διανομή των προσωπικών πληροφοριών που μας δίνονται προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχουν παρασχεθεί.

Οι προσωπικές πληροφορίες αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων επικοινωνίας και διαχείρισης είτε επειδή έχετε δηλώσει ότι ενδιαφέρεστε να λαμβάνετε υλικό από εμάς σχετικά με την επιχείρηση και τις υπηρεσίες μας είτε λόγω εργασίας που μας έχετε δώσει οδηγίες να πραγματοποιήσουμε εκ μέρους σας αυτήν τη στιγμή ή στο παρελθόν. Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να ζητήσετε ενημέρωση ή διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων καθώς και να σταματήσετε να λαμβάνετε υλικό άμεσου μάρκετινγκ. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρούμε στο αρχείο για εσάς.

Η Algean Property σέβεται το απόρρητο των επισκεπτών του ιστότοπού της και δεν μοιράζεται ούτε πουλά καμία προσωπική πληροφορία με τρίτους. Περιστασιακά, τα δεδομένα ενδέχεται να μετακινούνται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών της Algean Property. Εάν συμβεί αυτό, θα διασφαλίζουμε πάντα ότι όλες οι συνδεδεμένες εταιρείες θα συμμορφώνονται με τις ίδιες πολιτικές ασφάλειας και απορρήτου.

11. Πολιτική απορρήτου και cookies

Παρακαλώ ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία εξηγεί λεπτομερέστερα πώς χρησιμοποιούμε τυχόν προσωπικά στοιχεία που λαμβάνουμε. Η Πολιτική Απορρήτου σας εξηγεί ακόμα πώς μπορείτε να περιορίσετε ή να διαγράψετε τυχόν cookies που ενδέχεται να χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας κατά καιρούς.11 Korinthou Str., Metamorfosi, 14451, Athens, Greecewelcome@algeanproperty.com